Dotazník spokojnosti zákazníkov so servisnými službami v autorizovanej servisnej sieti Fiat


Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Fiat !

Tento dotazník môžu vyplňovat len osoby, ktoré vozidlo do servisu priviezli a vyzdvihli ho.


Meno*:
Priezvisko*:
Adresa*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón domov:
Telefón do kancelárie:
Mobilný telefón :
E-mailová adresa*:
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Dosiahnuté vzdelanie:
Profesia:
Vozidlo*:
Štátna poznávacia značka*:
Servis:
Iný servis:
Adresa servisu:
:*


* povinné položky


A1.
Pokiaľ vezmete do úvahy všetky Vaše skúsenosti s týmto servisom, ako celkovo hodnotíte poskytované služby?
Svoje hodnotenie vyjadrite pomocou stupnice od 1 do 10, pri čom 1 znamená „úplne nespokojný/á“ a 10 „úplne spokojný/á“. 

A2.
Pokiaľ vezmete do úvahy všetky svoje doterajšie skúsenosti so servisom, Vašim vozidlom a značkou Fiat. Doporučili by ste svojim priateľom a príbuzným:
Svoje hodnotenie vyjadrite pomocou stupnice od 1 do 10, pri čom 1 znamená „Absolútne by som neodporučil/a“ a 10 „Vrelo by som odporučil/a“.

a.  servis


b.  Váš automobil


c.  značka Vášho automobilu


 

A3.
Dohodoli ste si termín, kedy máte priviest vozidlo do servisu? 

A4.
Ako hodnotíte príslušný servis, čo sa týka možnosti dohodnúť si termín v rozumnej dobe?
Svoje hodnotenie vyjadrite pomocou stupnice od 1 do 10, pri čom 1 znamená „úplne nespokojný/á“ a 10 „úplne spokojný/á“. 

A5.
Ako ste boli spokojný/á s prevzatím vozidla príjmacím technikom v čase jeho dodania do servisu?
Svoje hodnotenie vyjadrite pomocou stupnice od 1 do 10, pri čom 1 znamená „úplne nespokojný/á“ a 10 „úplne spokojný/á“. 

A6.
Pokiaľ vezmete do úvahy posledný zákrok vykonaný u Vášho automobilu, boli vyriešené všetky závady, ktoré ste nahlásili?
 

A6.1
Aké závady neboli vyřiešené?

 

A8.
Ako by ste celkovo hodnotili fázu spätného odovzdania vozidla servisom?
Svoje hodnotenie vyjadrite pomocou stupnice od 1 do 10, pri čom 1 znamená „úplne nespokojný/á“ a 10 „úplne spokojný/á“. 

A9.
Čo si myslíte, že by servis mohol urobiť pre zlepšenie svojich služieb?

 

A10.
Čo ste u servisu najviac ocenili?

 
 

A12.
Informácie, ktoré ste nám poskytli, budú predané poskytovateľovi služieb. V prípade, že nám k tomu nedáte svoj súhlas, budú odpovede predané v anonymnej podobe.

    
 

A13.
Tu môžete pridať svoj komentár

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Po prečítaní Informačného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznačením nižšie uvedenej súhlasnej ikony


    

potvrdzujem, že som čítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informačného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov , a týmto udeľujem súhlas spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881 (ďalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) s tým, aby:

- spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón (ďalej len „osobné údaje”), a beriem na vedomie, že spracovanie mojich osobných údajov môže FCA Central and Eastern Europe Kft. uskutočniť aj prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, Oddiel:B, Vložka č. 14773, IČO: 284 78 649; za účelom uskutočňovania činností, ktoré zahŕňajú (i) marketingové a propagačné činnosti, (ii) profilačné činnosti a (iii) vykonávanie prieskumov v uvedenom rozsahu:

(i) Marketingové a propagačné činnosti uvedené v bode b) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie), vrátane spracúvania osobných údajov za účelom účasti na marketingových a propagačných činnostiach uskutočňovaných tretími stranami uvedenými v bode d) Informačného oznámenia;

(ii) Činnosti vytvárania profilu uvedené v bode c) Informačného oznámenia, ktoré sa týkajú napríklad, bez uvedenia úplného zoznamu, správania a tendencie v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky; a

(iii) Vykonávanie prieskumov týkajúcich sa služby poskytovanej podľa bodu a) Informačného oznámenia, prieskumov trhu podľa bodu b) a d) Informačného oznámenia;

- poskytla moje osobné údaje na marketingové činnosti tretím stranám spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., uvedeným v bode d) Informačného oznámenia, najmä spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA Italy S.p.A., autorizovaným predajcom a autorizovaným servisom spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., s cieľom spracovania na marketingové a propagačné účely uvedené v bode d) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie);

- uskutočnila prenos mojich osobných údajov do krajín EÚ a krajín mimo EÚ, vrátane USA, v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., tretími stranami spojenými alebo prepojenými so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., ktoré sú uvedené v bode d) Informačného oznámenia a/alebo inými subjektmi, ktoré konajú v mene spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. na základe osobitných zmluvných povinností a majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo v štátoch mimo EÚ, vrátane USA;

- zasielala obchodné a marketingové informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Vyhlasujem, že som bol informovaný spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft. o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika alebo emailom na adresu customercare.SK@fiat.com. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania činností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ potvrdzujem svoju žiadosť o službu uvedenú v bode a) Informačného oznámenia a dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely služby pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení.